ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ


Η πολύτεκνη Ε. Ι. Ιωαννίδου. από την Κυπαρισσία, είχε 5 γιους στο μέτωπο και άλλους 4 που ήταν μικρότερης ηλικίας. Όταν πληροφορήθηκε ότι ένα από τα παιδιά της, ο Βαγγέλης, έπεσε στην Κλεισούρα, τον Ιανουάριο του 1941, τηλεγράφησε (2/2/1941), στον πρωθυπουργό Αλ. Κορυζή, τα εξής: «Ο υιός μου Ευάγγελος Ιω. Ιωαννίδης απωλέσθη εις τας επιχειρήσεις της Κλεισούρας. Παρήγγειλα εις τους τέσσαρας ήδη υπηρετούντας, Χρήστον, Κώσταν, Γεώργιον και Νίκον Ιω. Ιωαννίδην, να εκδικηθώσι τον θάνατον του αδελφού των. Κρατώ εις εφεδρείαν άλλους τέσσαρας, Πάνον, Αθανάσιον, Γρηγόριον και Μενέλαον Ιω. Ιωαννίδην, κλάσεων 1917 και νεωτέρων. Παρακαλώ κληθώσιν ονομαστικώς και ούτοι εις πάσαν περίπτωσιν ανάγκης της Πατρίδος ή τυχόν απωλείας ετέρου τέκνου μου προς εκδίκησιν εχθρού. Γνωρίσατε Βασιλέα μας ότι ύστατον επιφώνημά μου θέλει είναι: Ζήτω η Πατρίς, Ελένη Ιω. Ιωαννίδου, Κυπαρισσία»
[Αποστολείς: Μίκα Ιωαννίδου, Αριστείδης Θ. Γκιουλής].