ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


Ο καρδιολόγος Αλ. Καταρόπουλος, από την Κάτω Γατζέα Πηλίου, συμμετείχε ως έφεδρος ανθυπίατρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, με το 3ο Τάγμα του 52ου Συντάγματος Πεζικού
[Αποστολέας: Δημήτρης Καταρόπουλος].