ΚΟΛΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Ο Ι. Κολώκας πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
[Αποστολέας: Κώστας Ι. Περδίκης].