ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Ο υπολοχαγός Δ. Ρηγόπουλος από το Αγρίδι Αρκαδίας σκοτώθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1940 σε μάχη νότια της Κορυτσάς
[Αποστολέας: Αθηνά Ρηγοπούλου-Πουρναρά].

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 755 Τ.Τ. 345 τη 18 Δεκεμβρίου 1940

Προς τον κύριον Πρόεδρον Κοινότητος Αγριδίου (Γορτυνίας)
Εις Αγρίδιον
Κύριε Πρόεδρε
Έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι ο εκ του χωρίου Αγριδίου της Κοινότητος υμών έφεδρος υπολοχαγός Ρηγόπουλος Δημήτριος του… υπηρετεί παρά τω 9ω Λόχω του Συν/τος έπεσεν ηρωϊκώς μαχόμενος υπέρ Πατρίδος κατά την Μάχην Ανώνυμον ύψωμ. Β. Δ. Νικολίτσε την 15η Δεκεμβρίου 1940.
Το Σύν/γμα, συμμεριζόμενον την λύπην των οικείων του ήρωος, αποτίει τον οφειλόμενον φόρον τιμής εις την μνήμην αυτού και παρακαλεί υμάς όπως η παρούσα κοινοποιηθή τόσον εις τους οικείους, όσον και εις τους συμπολίτας (ομοχωρίους ) αυτού, προς διαιώνισιν της μνήμης του πεσόντος και προς φρονηματισμόν των νεωτέρων διά της υπερόχου αυτοθυσίας του, και διδάσκει το προς την κινδυνεύουσαν Πατρίδα καθήκον.
Αιωνία του η μνήμη
Μετ’ εκτιμήσεως
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΜΠΙΖΑΝΗΣ ΝΙΚ.
Συν/ρχης Πεζ.